Uppdrag på översiktsplanenivå

Program för FÖP för Centrala Nacka      Teckning: arkitekt Tomas Saagpakk
Referenser

Tierp kommun. Översiktsplan för hela kommunen. Med Ekologigruppen/Krister Sernbo.

Ny stadsdel i Astana, Kazakstan. Medverkan i idéskisser över stads-delen med Samark åt Hifab.

Fördjupad översiktsplan för Östra Frestaby. Uppdrag åt Upplands Väsby kommun, med AIX arkitekter/Anne-Marie Nyström, Örtenholm Trafikplanering och Andersson Jönsson landskapsarkitekter.

Resecentrum i Falun. Ordförande i bedömningsgruppen för parallella uppdrag. Falu kommun, Jernhusen, Banverket, Dalatrafik.

Lake Xiangquan Ecologocal Recreation Village (Hexian County, Anhui province, Kina). Planskisser på FÖP-nivå för ca 800 småhus och rekreationsanläggningar åt Wu Silk Design.

Program för fördjupad översiktsplan för centrala Nacka. Nacka kommun. Med Arne Forssén, Plangruppen AB, och Tyréns Infrakonsult.

Översiktsplan för Sigtuna kommun. Med Ann-Marie Nyström, AIX arkitekter, och Arne Forssén, Plangruppen AB.

Utvecklingsplan för Karlshamns hamn. Plan på FÖP-nivå åt Karlshamns kommun.

Sollentuna kommun. Beslutsunderlag för bedömning av skolbehov i olika områden med krav på viss andel friskolor i varje kommundel.

Översiktsplan mm för F16/F20 i Uppsala (nivå: fördjupad översiktsplan). Strategisk situationsanalys, utvecklingsmöjligheter, effektiviserings- och stadsbilds-/landskapsanalys. Extremt stor osäkerhet. Förslag till plan, strategi och riktlinjer. Med Tyréns/Karin Finné för Fortifikationsverket/Försvarsstaben.

Stavsnäs vinterhamn. Bedömning av regionala och kommunala konsekvenser av bostadsbyggande mm åt Cartera Developement.

Utvecklingscentrum Karlshamn. Uppdrag att ta fram program för och att gestalta och utveckla inre hamnområdet för kommunens näringslivsbolag Industrifastighets AB Munkahus. Grundat på tidigare uppdrag: "Utveckling av näringslivsprogram" - Förslag till projekt att i samverkan med företagen utveckla kommunens speciella fördelar vad avser näringsliv, läge och fysiska kvaliteter.

Fördjupad översiktsplan och områdesbestämmelser för Huseby. Analys av utvecklingsförutsättningarna; turistiskt och antikvariskt, förslag till utvecklingsprogram och konkretisering i förslag till fördjupad översiktsplan och områdesbestämmelser för Alvesta kommun, Domänverket, Länsstyrelsen i G län och Vägverket.

Logistikcentrum - Nybro kommun. Analys av godsmängder, dimensionering av bangård och lagringsytor. Analys av alternativ och konsekvensbedömning. Förslag till utvecklingsplan. Med Jan Johansson för Nybro kommun.

Höga Kustenbron. Analys av utvecklingsmöjligheter i samband med brobygget. Förslag till aktiviteter och förslag till utnyttjande av närområdet. Länstyrelsen och vägförvaltningen i Y län, Härnösands och Kramfors kommuner. 

Sundsvalls kommun. - Utvecklingsplan för högskoleområdet och området kring Sundsvalls utvecklingscentrum för högskola, högskoleanknutna utvecklingsverksamheter och bostäder. Med Anders Nyqvist, Jan Johansson

Miljö- och sysselsättningskonsekvenser av investeringsprogram. Sollentuna kommun.

Sundsvall - inre hamnen; regional transportanalys, stadsbildsanalys och alternativa förslag till utnyttjande av det gamla hamnområdet bland annat i syfte att stärka Sundsvalls centrum. Med Ulf Ranhagen, Claes Rogander och Curt Sandberg för Sundsvalls kommun.

Att närma sig Söderhamn. Idéskiss till gestaltningsprinciper och skyltning av infarten till staden. Söderhamns kommun.

Vision Ljusne. Skiss till framtida markdisposition mm samt åtgärdsprogram ”miljöupprustningsplan” på kort sikt i samverkan med lokala företagarföreningen och en skolklass. Söderhamns kommun. 

Saltsjöqvarn. Omvärlds- och objektsanalys, idéer till framtida användning av det tidigare kvarnområdet, presentationsmaterial, kontakter mm. Med Ingvar Persson för Länsfastigheter och Cerealia.

Scenarier för Stockholmsregionen. Landstinget i Stockholms län, Regionplane- och trafikkontoret. - Ansatser till scenarier över bostadsmarknad och boendeförhållanden i Stockholmsregionen 1990-2030. Med VBB arkitekter genom Ulf Ranhagen, Cecilia Häckner.

Områdesanalys och förslag till lokalprogram för Södertälje syd. Med Ulf Ranhagen m fl. för SIAB m fl.

Vision Ljusdal. Analys av centralortens förutsättningar och speciella värden. Förslag till gestaltnings- och utvecklingsprogram.

Tidigare översiktsplaner bl a åt Bollnäs, Bräcke, Hudiksvalls, Ljusdals, Sollefteå, Sundsvalls, Söderhamns, Timrå, Örnsköldsviks och Östersunds kommuner samt åt SCA, Kema-Nobel, Hälsingekraft, Länsstyrelsen i Y län, Statens järnvägar, Handelskammaren i Y och Z län, FortF, BFR och Glesbygdsdelegationen.