Undervisning, seminarier och artiklar
Referenser

Greitz arkitektkontor. Seminarieserie om detaljplanering 2010.

KTH, trafikplanering – Föreläsningar och övningsassistent i stadsbyggnad 98-08.

Strategisk Arkitektur. Anförande och deltagande i seminarium med  företagets Akademi.

Föredragning och diskussion vid Sveriges Arkitekters professionaliseringskurs 05-07.

BFAB. Föreläsning om samhällets planeringsprocess i kurs för LOCUM.

Lantmäteriverket, Sveriges Arkitekter, Bygglagkommittén. Deltagande i seminarier i samband med översyn av PBL.

LOCUM. Kurs i PBL.

SL, NUTEK m fl. Europeiskt seminarium om utvecklingsarbete för attraktiv kollektivtrafik, med Claes Reuterskiöld, Lars Bagge och Per Hultén.

Stockholms Teknikhöjd - Forskareseminarier om konsekvens- beskrivning av Sollentuna översiktsplan.

SAR. Ansvar för och diskussionsledare vid SAR-dagen om planering.

Länsstyrelserna i ”NOP-län” - Anförande om konsekvensbeskrivning av översiktsplaner.

Ultuna, SLU - Mentor i kurs i planjuridik 97-02.

Sundbybergs kommun - Anförande om "Gröna staden" inför start av ÖP-arbete.

Mönsterås kommun. - Mönsterås tätort 2020. Arbetsseminarium med lokala representanter om ortens utvecklingsmöjligheter.

Sollentuna kommun – Second opinion på koncept till ÖP.

Arkitekttidningen - Ledare om informationsteknikens inverkan på planer och planering.

Arkitekttidningen - Artikel om hållbara planer.

Miljö & Hälsa – Artikel om hållbara planer.

Handelsbanken Fastigheter, Näckebro - Seminarium om framtida lokalmarknad.

Tidskriften PLAN - Artikel om hur IT kan påverka stadsdelens utformning.

Brottsplats Stockholm – Debattskrift och seminarium med Anders Ewerman om informationsteknikens möjligheter och konsekvenser.

Statoils fastighetsavdelning. Kurs i PBL.

Hyresgästföreningen i Västernorrlands län – Ledare för seminarium om hur hyresgästerna kan påverka förbättringar i bostadsområdet.

Juniorhandelskammaren – kursledare för ett antal helgseminarier om kreativitet.

BFR. Utnyttja impedimenten, förstudie.

Svensk Lantmäteritidskrift. Om gemensamhetsanläggningar.